Samen sterk
voor uw kind

Over ons

Binnen de gemeente Apeldoorn werken we naar het motto: “Ieder kind heeft recht op onderwijs”. Dit betekent dat alle kinderen vanaf 5 jaar, ook met een beperking, binnen (speciaal) onderwijs geplaatst worden.

In de praktijk blijkt dat dit onderwijsaanbod voor enkele kinderen niet voldoende passend is. We zien dan vaak dat deze kinderen wel onderwijsperspectief hebben maar meer nodig hebben in de randvoorwaarden om tot leren te komen. Om dit in Apeldoorn te kunnen bieden hebben Het Kroonpad en ’s Heeren Loo de handen ineen geslagen en samen met gemeente en het SWV-PO een plek gecreëerd waar deze kinderen een onderwijs-zorgarrangement kunnen volgen.

Doordat Het Kroonpad (De Onderwijsspecialisten) en ’s Heeren Loo samenwerken, is er evenwicht tussen zorg en onderwijs bij de begeleiding van de kinderen.

Voor wie?

Op De Meerwaarde wordt gewerkt met een passend onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen van 4 tot 13 jaar (SO), die intensieve begeleiding nodig hebben. Dit betreft leerlingen die leerbaar zijn, maar waarbij het gedrag belemmerend is. Samen zorgen wij voor een veilige, ontwikkelingsgerichte omgeving met de focus op het re-integreren in het speciaal onderwijs. Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hoog of (tijdelijke) leerplichtontheffing. De leerling wordt opnieuw besproken tijdens een MDO+ bij het samenwerkingsverband. Daar wordt bekeken of De Meerwaarde een passende onderwijsplek is voor het kind. Ook hebben ze een zorgindicatie gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg of eventueel (een overbrugging vanuit) de Jeugdwet nodig.

Leerling

Hoe werken wij

Op De Meerwaarde werken onderwijs- en zorgmedewerkers samen om vanuit de ondersteuningsvraag van het kind een passend programma (zorgarrangement) op maat te maken voor uw kind. We werken met kleine groepen van 4 tot 5 leerlingen, waarbij elke dag zowel zorg als onderwijs vertegenwoordigd is. Samen willen wij kinderen weer laten leren met een dagprogramma waarbij veel aandacht is voor in- en ontspanning, rust en beweging. Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van schoolse vaardigheden en functioneren in een groep. De Meerwaarde is gehuisvest op het terrein van ’s Heeren Loo waarbij we gebruik kunnen maken van de faciliteiten aldaar.

Samen zorgen we voor een fysiek en sociaal veilige omgeving, waarin het welbevinden van de leerlingen centraal staat. De persoonlijk begeleider van de leerling onderhoudt de contacten met ouders / verzorgers over het dagelijks functioneren en gezinsomstandigheden. De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken rondom de leerling. We onderhouden intensief contact met ouders/verzorgers, zo nodig dagelijks, zodat we elkaar op de hoogte houden. Zo kan het team blijven inspelen op wat de leerling nodig heeft.

De Meerwaarde biedt 48 weken onderwijs per jaar. Schooltijden zijn van 08.30 uur tot 14.45 uur, waardoor er rust kan ontstaan voor leerlingen in het weekprogramma en jaar. Waar mogelijk halen en brengen de ouders/verzorgers de leerlingen zelf. Indien nodig kan er een aanvraag voor vervoer worden gedaan bij PlusOV.

Leerlingen

Aanmelding en uitstroom

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden of vragen heeft over de aanmelding of wanneer u meer wilt weten over De Meerwaarde, neem dan gerust contact met ons op!

Als een leerling gebruik wil maken van het aanbod van De Meerwaarde, wordt de leerling eerst (opnieuw) ingebracht bij het MDO+ overleg in het samenwerkingsverband PO. Wanneer daar een hoge toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven en aangegeven is dat de Meerwaarde een passende plek is, begint vervolgens de onderzoeksfase. De leerling wordt ingebracht in de Commissie voor de Begeleiding van De Meerwaarde die door middel van dossieronderzoek en observatie een plaatsingsadvies geeft. Een TLV hoog en een zorgindicatie zijn voorwaarde voor plaatsing. In samenwerking met de zorgpartijen wordt, wanneer deze er nog niet is, de zorgindicatie aangevraagd.

Bij een positief advies en het besluit tot plaatsing, gaan we over tot de fase van aanmelden. We observeren het kind (indien mogelijk) op de plek waar hij/zij dan overdag onderwijs of zorg aangeboden krijgt. Ook komen we op huisbezoek. Natuurlijk is het ook mogelijk om te komen kijken op De Meerwaarde om de sfeer te proeven, het gebouw te zien en uw vragen te stellen. Een zorgvuldige voorbereiding draagt bij tot een goede start voor de leerling.

Het doel is om een leerling weer te laten instromen in het speciaal onderwijs in cluster 3. Indien na verloop van tijd blijkt dat er geen onderwijsbehoefte meer is, is ontheffing van de leerplicht nodig. De leerling wordt dan opnieuw ingebracht bij het MDO van het SWV-PO. Dan kan er met ouders/verzorgers gezocht worden naar een passende vervolgplek.

Hier zit De Meerwaarde